СПОРТЕН МАСАЖ

sport_massage_BG

Спортният масаж е вид масаж, който използва дълбоко-тъканни и техники от класическия масаж с цел по-бързото и пълноценно настъпване на тренираност на мускулите, поддържането и усъвършенстването на тази тренираност, както и бързото възстановяване на организма, чрез премахване продуктите на умора в мускулите. Основна роля на масажа е да въведе мускулите възможно най-бързо до най-пълноценната им форма.

Спортният масаж е: тренировъчен, предварителен и възстановителен. Благодарение на голямото си разнообразие от техники, той намира широко приложение във всички етапи на тренировъчния процес. Спортният масаж е съобразен с вида спорт, със задачите, циклите, етапите, фазите и индиви­дуалните качества на спортиста.

Той се индивидуализира според вида на двигателната дейност и физическата подготовка на състезателя. За оптимален подбор на похватите от отделните масажни начини е необходимо да се отчете тонусът на най-натоварваните мускулни групи при съответния спорт и тяхната роля в статиката и динамиката на човешкото тяло.

Спортния масаж е подходящ не само за спортисти. Всеки който упражнява някакъв вид спортна дейност и има за цел да подобри общото си физическо състояние, може да има полза от него, особено тези които не се натоварват системно.

[insert_php]
$id = 308;
$p = get_page($id);
echo apply_filters(‘the_content’, $p->post_content);
[/insert_php]